Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. v aktuálnom znení.

Vážení Zákazníci Katarína Bošanová, sme radi, že využívate služby našej
firmy a vážime si Vašu dôveru a chceme Vás zároveň ubezpečiť, že ochrana Vašich
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, je zabezpečená pred neoprávneným
nakladaním v najvyššej možnej miere a využívame na to najvyššie bezpečnostné
štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie
platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi
preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich
ukladaní na naše servery.

Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. V našej spoločnoti sú osobné
údaje zisťované a spracovávané v zákonnom/teda nevyhnutnom rozsahu.

Využitie Vašich osobných údajov na vybavenie Vašej objednávky

Vaše osobné údaje využívame v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa
ochrany osobných údajov na vybavenie Vašej objednávky.

Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov k informačnému systému

„IS Zákazníci-1”

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém „IS Zákazníci-1”:

Katarína Bošanová

Kohútova 534/10 02941 Klin

IČO: 47738375

E-mail: bosanova@orava.sk

Tel: +421 908 963 190

Účel spracúvania osobných údajov

Informačný systém IS Zákazníci-1: predaj tovaru zákazníkom

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Informačný systém IS Zákazníci-1: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa,
telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie doplňujúce údaje dobrovoľne poskytnuté
v priebehu procesu zákazky

Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby

Informačný systém IS Zákazníci-1: osobné údaje dotknutých osôb sú získavané
prostredníctvom objednávky

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a
čas platnosti súhlasu

Informačný systém IS Zákazníci-1 osobné údaje sa do informačného systému
poskytujú dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi Katarína
Bošanová a zákazníkom a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z
kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Katarína Bošanová, ako predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu so zákazníkom a preto
ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.

Tretie strany a príjemcovia

Nie sú

Forma zverejnenia

Informačný systém IS Zákazníci-1: osobné údaje sa nezverejňujú

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín
uskutoční prenos osobných údajov

Informačný systém IS Zákazníci-1: prenos osobných údajov do tretích krajín sa
neuskutočňuje, predpokladá sa výlučne cezhraničný prenos osobných údajov do
krajín Európskej únie/ČR

Spoločné ustanovenia k informačnému systému IS Zákazníci-1 – Poučenie o právach
dotknutej osoby:

Katarína Bošanová, sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb
zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Katarína Bošanová
vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných
údajov osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že v súlade s ust.
§ 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje
na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a
zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý
zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými
údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v
zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa
– Katarína Bošanová vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty
bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť
sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal
jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o
ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času
jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu
dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak
takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola
porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných
osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa
namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich
likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely
priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných
údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej
práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný
osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného
odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa
rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný
dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného
spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa
o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy
spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť,
a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje
dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v
prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných
vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal
rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ
na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa
považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo
faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej
odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto
právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a
podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať
dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je
ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez
zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa
neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej
práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť
dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví
prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d)
vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť
výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak
osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť
žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi
a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani
iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby IS Zákazníci-1

Katarína Bošanová týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3
písm. b) zákona o ochrane osobných údajov Katarína Bošanová ako
prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy prostredníctvom IS
Zákazníci-1 spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu počas celej doby
trvania účtu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude
vykonávané Katarína Bošanová v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a
spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy,
v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

V kline dňa 23.5.2018, platné do odvolania